Get Adobe Flash player

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ε.Α.Μ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
 
Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

1.1 Ιδρύεται πρωτοβάθμιο Σωματείο με την επωνυμία Ένωση Αερομοντελιστών Μουδανιών με έδρα εντευκτηρίου  τα Νέα Μουδανιά και χώρο αθλητικού κέντρου (μοντελοδρομίου) το Ζωγράφου.

1.2 Ο τίτλος αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες ως Ε.Α.Μ.


 

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ της Ε.Α.Μ. είναι:

2.1 Να καταστήσει γνωστή με κάθε μέσο την σπουδαιότητα του αεραθλητισμού, με σκοπό την δημιουργία αεροπορικής συνείδησης και της διάδοσης του αεροπορικού πνεύματος, ιδίως προς την νεολαία.

2.2 Να κατευθύνει συστηματικά, τα νέα μέλη της στην ασφαλή πτήση οιουδήποτε αεραθλητικού μέσου, τόσο από την θεωρητική πλευρά όσο και από την πλευρά της εφαρμογής, ώστε να αναπτύξει τις δυνατότητες των αθλητών της, για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

2.3 Να συμβάλλει δια των μελών της, από κοινού μετά της Πολιτείας, στην προστασία του εθνικού πλούτου, της ανθρώπινης ζωής, της εθνικής κληρονομιάς κλπ.

2.4 Να κινήσει το ενδιαφέρον των αρμοδίων προϊσταμένων αρχών να υποστηρίξουν την Ε.Α.Μ. για την επίτευξη των σκοπών της, με την παροχή ηθικής ή και υλικής βοήθειας.

2.5 Να αναπτύξει την επικοινωνία και την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών της Ε.Α.Μ. με κάθε πρόσφορο τρόπο που οδηγεί στην κοινωνική, ηθική και υλική αλληλεγγύη.

2.6 Να συνάψει και να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τα άλλα Ελληνικά Αεραθλητικά σωματεία, καθώς και τους άλλους παιδαγωγικούς, μορφωτικούς και πνευματικούς συλλόγους.

2.7 Να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική, και μορφωτική ζωή της περιοχής και κατ’ επέκταση της  χώρας.

2.8 Να υποστηρίζει τους σκοπούς της ΕΛ.Α.Ο.

2.9 Τo αεράθλημα που καλλιεργείται από την Ε.Α.Μ. είναι ο ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ

2.10 Να καταστήσει γνωστή στα μέλη της την σπουδαιότητα της ενασχόλησης με οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού, και ιδίως των αθλημάτων που υπάγονται στον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως καλαθόσφαιρα, πετοσφαίριση, αντισφαίριση κλπ. κατασκευάζοντας όπου είναι δυνατόν εντός των αεραθλητικών κέντρων αντιστοίχων εγκαταστάσεων και δημιουργώντας αντίστοιχα τμήματα τα οποία είναι δυνατόν να ενταχθούν στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες που καλλιεργούν τα αθλήματα αυτά.

 


 

Άρθρο 3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - Η Ε.Α.Μ. : 

3.1 Αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στην ευρύτερη περιοχή της έδρας της.

3.2 Συνεργάζεται με τα Ελληνικά αεραθλητικά σωματεία, με την άδεια δε της ΕΛ.Α.Ο. μπορεί να συνεργάζεται και με ξένα συναφή σωματεία.

3.3 Συγκεντρώνει σχετικές τεχνικές ή άλλες πληροφορίες από τις αεραθλητικές δραστηριότητες στην χώρα ή στο εξωτερικό, και τις διαθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο.

3.4 Εκπονεί κανονισμούς αγώνων για εσωτερική χρήση και οργανώνει μόνο εσωτερικούς αγώνες.

3.5 Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο, δύναται να εκπονεί κανονισμούς για Πανελλήνια, χρήση και οργανώνει αγώνες Διαμερισμάτων και Πανελλήνιους αγώνες.

3.6 Μετά από σχετική έγκριση της ΕΛ.Α.Ο. οργανώνει Διεθνείς αγώνες.

3.7 Καταγράφει επιτυχείς επιδόσεις των μελών της και απονέμει σχετικά διακριτικά. 


 

Άρθρο 4. ΜΕΣΑ - Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Α.Μ. είναι: 

4.1 Η οργάνωση αγώνων, εκθέσεων, εορτών και επιδείξεων αεραθλημάτων.

4.2 Η οργάνωση τεχνικών σεμιναρίων και σχετικών ομιλιών στα εντευκτήρια ή σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ομάδες προσκόπων, παιδαγωγικούς, μορφωτικούς και πνευματικούς συλλόγους.

4.3 Η έκδοση περιοδικών, βιβλίων, φυλλαδίων και εν γένει εντύπων ή άλλων επικοινωνιακών μέσων (ταινιών βίντεο, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π.), και η δημοσίευση τεχνικών θεμάτων και άρθρων που απορρέουν από τα άρθρα "ΣΚΟΠΟΙ" και "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ" του παρόντος.

4.4 Η ενημέρωση των μελών του Σωματείου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

4.5 Η ίδρυση και συντήρηση εντευκτηρίων και αεραθλητικών κέντρων για χρήση των μελών του Σωματείου.

4.6 Η με κάθε νόμιμο τρόπο δημιουργία και αύξηση της περιουσίας του Σωματείου.

4.7 Κάθε άλλη πρόσφορη, κατά την κρίση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., για την επίτευξη των σκοπών της ένωσης, δραστηριότητα.


 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 5. ΜΕΛΗ 

Η Ε.Α.Μ. έχει μία  κατηγορία μελών. Τα ιδρυτικά μέλη θεωρούνται και αυτά μέλη


 

Άρθρο 6. ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

6.1 Ιδρυτικά μέλη (ή Ιδρυτές) είναι αυτοί που συνέλαβαν και υλοποίησαν την ιδέα της σύστασης της Ε.Α.Μ. και έχουν υπογράψει το ιδρυτικό καταστατικό.

6.2 Τα Ιδρυτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα υπόλοιπα μέλη με εξαίρεση ότι αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου από την υπογραφή της ιδρυτικής πράξης του σωματείου. 


 

Άρθρο 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

7.1 Mέλη μπορούν να είναι άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος και ανεξάρτητος φύλου.

7.2 Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή αίτηση στην Ε.Α.Μ. η οποία πρέπει να συνοδεύεται από το δικαίωμα εγγραφής μέλους καθώς και πρόταση (συστατική επιστολή) από τουλάχιστον άλλα δύο μέλη. Η έγκριση της εγγραφής του αιτούντος νέου μέλους, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών, από την κατάθεση στην γραμματεία της αίτησης εγγραφής. Εάν εντός περιόδου 60 ημερών δεν έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το υποψήφιο μέλος θεωρείται μέλος αυτοδικαίως και εγγράφεται την 60η μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΔΣ. Σε περίπτωση παράλειψης εκδόσεως διαπιστωτικής πράξεως ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταφύγει στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο για δικαστική επίλυση. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να απορριφθεί η αίτηση του υποψηφίου μέλους, αρκεί να είναι αιτιολογημένη η άρνηση εγγραφής στην δύναμη των μελών του σωματείου. Και στην περίπτωση αυτή, το υποψήφιο μέλος δύναται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο καταθέτοντας αγωγή. Δεν απαιτείται η αίτηση εγγραφής του υποψηφίου να συνοδεύεται από πρόταση δύο μελών (συστατική επιστολή) εφόσον το υποψήφιο μέλος έχει καταλάβει από πρώτη έως όγδοη θέση σε Ολυμπιακούς, Παγκοσμίους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ή από Πρώτη έως Τρίτη θέση σε Μεσογειακούς, Βαλκανικούς ή Πανελλήνιους Αγώνες. Μετά την πάροδο έτους από την εγγραφή το μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (δικαίωμα ψήφου).

7.3 Ο ελάχιστος αριθμός μελών του σωματείου είναι 20.


 

Άρθρο 8. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ - ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 8.1 Το Δ.Σ. μπορεί να ανακηρύξει και να εγγράψει με πλειοψηφία 2/3 ως "Επίτιμα μέλη" πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες ή  και υλική ενίσχυση στην Ε.Α.Μ., ή που έχουν καταξιωθεί ως προσωπικότητες στην πνευματική, επαγγελματική, επιστημονική ή και κοινωνική ζωή του τόπου.

8.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονείμει τον τίτλο του "Επίτιμου Προέδρου" (ή του Επίτιμου Γραμματέα κ.λ.π.) σε μέλη που κατά την θητεία τους στην αντίστοιχη θέση της Ε.Α.Μ. προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προς το Σωματείο.

8.3 Τα μέλη που κατέχουν τον τίτλο του "Επίτιμου" απαλλάσσονται από κάθε χρηματική υποχρέωση, διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου στις Γ. Συνελεύσεις. 


 

Άρθρο 9. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ - Δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτά ως μέλη, όποιοι: 

9.1 Έχουν στερηθεί το δικαίωμα της ελευθερίας ίδρυσης συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

9.2 Έχουν στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά δικαιώματά τους ή για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

9.3 Έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε φυλάκιση για κακούργημα.

9.4 Έχουν διαγραφεί από άλλο Αεραθλητικό Σωματείο, ή έχει ανακληθεί η φίλαθλος ιδιότητά τους από αρμόδια αθλητική αρχή και για όσο καιρό διαρκεί η ανάκληση αυτή.

9.5 Εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν2725/99 (Αθλητικός Νόμος) όπως ισχύει σήμερα.

9.6 Είναι εν ενεργεία αθλητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.2725/99 όπως ισχύει σήμερα και δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.


 

Άρθρο 10. ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ - Μέλος διαγράφεται από την Ε.Α.Μ. ύστερα από ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ απόφαση του Δ.Σ. :

10.1. Εάν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 9 αυτοδικαίως, μετά από διαπιστωτική πράξη έκπτωσης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση το Δ.Σ. και σε περίπτωση που ήθελε περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια προθεσμία.

10.2. Εάν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της διαγραφής όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 14 (πειθαρχική εξουσία) του παρόντος.

10.3. Εάν καθυστερήσει να εκπληρώσει τις χρηματικές του υποχρεώσεις προς την Ε.Α.Μ. πέραν των 24 μηνών. 


 

Άρθρο 11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕlΣ ΜΕΛΩΝ

11.1 Εφ' όσον τηρούν τις υποχρεώσεις τους, τα μέλη δικαιούνται :

11.1.1 Να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις της Ε.Α.Μ. και να καλλιεργούν συστηματικά τις δυνατότητές τους για συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες και να απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα από τις δραστηριότητές της.

11.1.2 Να εκφράζουν τις απόψεις τους προς τα διοικητικά όργανα της Ε.Α.Μ., χωρίς αυτό να συνεπάγεται και την υποχρεωτική αποδοχή τους.

11.2 Τα μέλη οφείλουν :

11.2.1 Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων, το Καταστατικό, τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, τις αρχές της Ε.Α.Μ. γενικά και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της.

11.2.2 Να εκπληρώνουν τακτικά και έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ε.Α.Μ.

11.2.3 Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Α.Μ., και στις Αεραθλητικές εκδηλώσεις να εκπροσωπούν την Ε.Α.Μ.

11.2.4 Να μην αναπτύσσουν πολιτική δραστηριότητα μέσα στα πλαίσια του Σωματείου.

11.2.5 Να τηρούν συμπεριφορά που δεν θίγει την υπόληψη και τα συμφέροντα της Ε.Α.Μ. ή / και των μελών της.

11.3 Περιορισμοί-Διευκρινίσεις:

11.3.1 Η ιδιότητα μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. Δικαίωμα του "εκλέγειν" και "εκλέγεσθαι" στα διοικητικά όργανα της Ε.Α.Μ. έχουν τα μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι και το προηγούμενο οικονομικό έτος.

11.3.2 Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, κατ' επιλογή σε μέλη περιορισμό στην χρήση των Αεραθλητικών Κέντρων που έχει στην διάθεσή της η Ε.Α.Μ., για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, όταν εκτελούνται αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις Εθνικής ομάδας κ.λ.π. ή όταν κρίνεται αναγκαίο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων.

11.3.3 Κάθε μέλος καταβάλλοντας τις ετήσιες χρηματικές υποχρεώσεις του λαμβάνει "Δελτίο Μέλους" που έχει θέση αποδεικτικού ταυτότητος μέλους. Η ιδιότητα του μέλους ή το "δελτίο μέλους" δεν έχει απαραίτητα την έννοια ότι το μέλος έχει την ικανότητα να πετά οιονδήποτε αεραθλητικό μέσο.


 

Άρθρο 12. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 

12.1 Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από την Ε.Α.Μ. οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή τους προς το Δ.Σ.

12.2 Μέλη που αποχώρησαν μπορούν να επανεγγραφούν στην Ε.Α.Μ. ακολουθώντας τις ισχύουσες διαδικασίες καταβάλλοντας δε ταυτόχρονα και το δικαίωμα επανεγγραφής. 


 

Άρθρο 13. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

13.1 Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών και το δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σε λογικά πλαίσια. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τα μέλη τακτικές ή έκτακτες εισφορές (επιπλέον της ετήσιας συνδρομής) για την αντιμετώπιση οικονομικών αναγκών της Ε.Α.Μ.

13.2 Η προθεσμία καταβολής των τακτικών ή εκτάκτων χρηματικών υποχρεώσεων των μελών ορίζεται με αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ.

13.3 Κάθε είδους τακτική συνδρομή ή εισφορά υπόκειται σε αναθεώρηση, αλλά σε περίπτωση αναθεωρήσεως αυτή ισχύει από το επόμενο οικονομικό έτος.

13.4 Το δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μμελών ορίζεται στο μισό της ετήσιας συνδρομής τους.

13.5 Το δικαίωμα επανεγγραφής ισούται με το ποσόν της εγγραφής.

13.6 Τα μέλη που καταβάλουν εφ' άπαξ ποσό ίσο προς το εικοσαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέλους απαλλάσσονται από τις μελλοντικές ετήσιες συνδρομές.

13.7 Παράληψη καταβολής των τακτικών ή εκτάκτων χρηματικών υποχρεώσεων από μέλος περισσότερο από 24 μήνες από την ορισθείσα προθεσμία (όπως αναφέρεται στο εδάφιο 13.2) στοιχειοθετεί λόγο διαγραφής του. Το μέλος που διεγράφη μόνο για την προαναφερθείσα αιτία δικαιούται να επανεγγραφεί, εφ' όσον καταβάλλει το δικαίωμα επανεγγραφής και όλες τις χρηματικές οφειλές έως την ημέρα της διαγραφής του.

13.8 Το Δ.Σ. μπορεί να απαλλάξει μέλος από τις χρηματικές υποχρεώσεις του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφ' όσον συντρέχουν λόγοι όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές στο εξωτερικό κ.λ.π.

13.9 Ταμειακώς ενήμερο είναι το μέλος που έχει εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους ή έχει απαλλαγεί από αυτές. 


 

Άρθρο 14. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

14.1 Πειθαρχικά παραπτώματα. - Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη της Ε.Α.Μ. :

14.1.1 Κάθε υπαίτια παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί Αθλητικών Σωματείων.

14.1.2 Κάθε παραβίαση του Καταστατικού ή των εσωτερικών κανονισμών ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ., ή παρεμπόδιση της εφαρμογής τους.

14.1.3 Κάθε πράξη ή παράλειψη, αντίθετη προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Σωματείου.

14.1.4 Η ανάρμοστη και γενικά ή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου συμπεριφορά

14.1.5 Κάθε ενέργεια, που αποβλέπει στη χρησιμοποίηση της Ε.Α.Μ. για πολιτικούς σκοπούς, ή τείνει να εισάγει στην Ε.Α.Μ. διαφοροποιήσεις ή αξιολογήσεις των μελών της με βάση πολιτικά κριτήρια.

14.2 Πειθαρχικές ποινές. Τα παραπτώματα της παραγράφου 14.1 μπορούν να επισύρουν τις εξής πειθαρχικές ποινές:

14.2.1 Γραπτή παρατήρηση.

14.2.2 Γραπτή επίπληξη.

14.2.3 Πρόστιμο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο δύο ετήσιων συνδρομών.

14.2.4 Με την συνδρομή σπουδαίου λόγου ανάκληση του τίτλου του  "επιτίμου".

14.2.5 Η αναστολή ασκήσεως μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι 24 μήνες.

14.2.6 Διαγραφή από την Ε.Α.Μ.

 

14.3 Διευκρινήσεις:

14.3.1 Κατ αρχήν, δεν επιτρέπεται να τιμωρηθεί μέλος δύο φορές για την ίδια πειθαρχική παράβαση. Η αρχή αυτή κάμπτεται, όταν μετά την επιβολή της αρχικής, ελαφρότερης ποινής αποκαλύφθηκαν νέα πραγματικά περιστατικά, άγνωστα στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του σωματείου, τα οποία εάν ήταν γνωστά σε αυτό εξ αρχής, θα το οδηγούσαν, με βεβαιότητα στην επιβολή αυστηρότερης ποινής.

14.3.2 Όλα τα παραπάνω παραπτώματα μπορούν να επισύρουν μέχρι και την ποινή της διαγραφής.

14.3.3 Η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται επίσης και για την καθυστέρηση εκπλήρωσης των προς την Ε.Α.Μ. οικονομικών υποχρεώσεων πέρα των 24 μηνών.

14.4 Πειθαρχικά όργανα.

14.4.1 Την πειθαρχική εξουσία ασκεί σε πρώτο βαθμό το Διοικητικό Συμβούλιο και σε δεύτερο η Γενική Συνέλευση. Προκειμένου περί μελών Δ.Σ., την πειθαρχική εξουσία ασκεί πάντοτε η Γενική Συνέλευση.

14.4.2 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες επιβάλλεται η ποινή της παρατήρησης, της επίπληξης ή του προστίμου, είναι ανέγκλητες. 

14.5 Πειθαρχική Διαδικασία.

14.5.1 Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει γνώση για Θέμα που εμπίπτει στα πειθαρχικά παραπτώματα που αναφέρονται στο εδάφιο 14.1, εγείρει αυτεπάγγελτα την πειθαρχική διαδικασία για την εξέταση της υποθέσεως.

14.5.2 Πριν από κάθε επιβολή ποινής, το Δ.Σ. καλεί γραπτά το υπό κατηγορία μέλος, για να απολογηθεί γραπτά ή και προφορικά μέσα σε προθεσμία τριών έως και δέκα ημερών.

14.5.3 Οι περί επιβολής ποινής αποφάσεις των πειθαρχικών οργάνων, πρέπει να είναι αιτιολογημένες επιδίδονται στο τιμωρούμενο μέλος εγγράφως, και αποκτούν κύρος από την γνωστοποίησή τους στο μέλος. Η γνωστοποίηση της πειθαρχικής απόφασης κινεί την προθεσμία για τυχόν άσκηση ενδίκου μέσου κατ αυτής, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, εντός 15 ημερών. Στις περιπτώσεις αυτές η άσκηση του ενδίκου αυτού βοηθήματος αναστέλλει την εκτέλεση της προσβληθείσας πειθαρχικής απόφασης.

14.5.4 Το τιμωρηθέν μέλος δύναται να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη, αφού εξαντλήσει την σχετική ενδοσωματειακή διαδικασία, ή παραιτηθεί από αυτήν.

14.5.5 Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να παραπέμψει πειθαρχικό θέμα απ' ευθείας στην Γ.Σ. H Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να εξετάσει απ' ευθείας πειθαρχική υπόθεση, εφ' όσον το Θέμα αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη, είναι δε μόνη αρμοδία για πειθαρχικό παράπτωμα μέλους του Δ.Σ. ή επίτιμου μέλους. Η Γ.Σ. καλεί το παραπεμπόμενο μέλος σε απολογία στον τόπο την ημέρα και την ώρα που γίνεται η συνεδρίαση, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της παραγράφου 14.5. του παρόντος.

14.5.6 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. επί πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.

14.6 Επανεγγραφή - Διαδικασία.

14.6.1 Διαγραφέν μέλος είναι δυνατόν να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής, εφ' όσον έπαψαν να ισχύουν οι λόγοι της διαγραφής του, σύμφωνα με τις λοιπές διαδικασίες και προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος. 


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
Άρθρο 15.   ΔΙΟΙΚΗΣΗ - Όργανα της Ε.Α.Μ. είναι: 

15.1 Η Γενική Συνέλευση.

15.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο

15.3 Η Εξελεγκτική Επιτροπή.


 

Άρθρο 16.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

16.1 Σύνθεση. - Την Γενική Συνέλευση αποτελούν τα μέλη της Ε.Α.Μ., τα οποία έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Ως ταμειακά ενήμερα μέλη νοούνται αυτά που έχουν εξοφλήσει τις χρηματικές υποχρεώσεις τους προς την Ε.Α.Μ.(εδάφιο13.9) μέχρι την ημέρα της συνέλευσης ή έχουν απαλλαγεί από αυτές (εδάφια 13.6 και 13.8).

16.2 Δικαίωμα παρουσίας. Εκτός των μελών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν:

16.2.1 "Τρίτα" άτομα που θα προσκληθούν ως παρατηρητές ή για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Σώματος ή παραπεμπόμενα για πειθαρχικό παράπτωμα δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα πριν κληθούν να εισέλθουν ή αφού τους ζητηθεί να αποχωρήσουν. Το δικαίωμα της παραμονής των "τρίτων" όπως αναφέρονται στο παρόν εδάφιο επαφίεται αποκλειστικά στην απόφαση του Προέδρου της Γ.Σ.

16.2.2 Είναι δυνατόν να παρίσταται ο δικηγόρος του σωματείου για να δίνει εξηγήσεις εφόσον και όταν του ζητηθούν.

16.3 Αποβολή από συνεδρίαση της Γ.Σ. - Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έχει το δικαίωμα:

16.3.1 Να αποβάλει από την αίθουσα της συνεδρίασης της Γ.Σ. οποιοδήποτε άτομο δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σ' αυτή, ή τρίτο άτομο, εφ' όσον κατά την αποκλειστική κρίση του, η συμπεριφορά ή η απλή παρουσία του εν λόγω ατόμου διαταράσσει την ομαλή λειτουργία ή την νομιμότητα της συνεδρίασης.

16.3.2 Να φέρει σε ψηφοφορία, άμεσα και εκτός ημερήσιας διατάξεως, θέμα αποβολής από την αίθουσα της συνεδρίασης της Γ.Σ. οποιουδήποτε τακτικού μέλους εφ' όσον κατά την αποκλειστική κρίση του, η συμπεριφορά του εν λόγω μέλους διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της συνεδρίασης.

16.4 Απόντες ή κωλυόμενοι.

16.4.1 Απόν ή κωλυόμενο μέλος της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος.


 

Άρθρο 17. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

17.1 Γενικές. 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Α.Μ. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα, που έχει σχέση με την Ε.Α.Μ. και οι αποφάσεις της δεσμεύουν τα μέλη του σωματείου και την διοίκησή του, εκτός αν πρόκειται για υπόθεση που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

17.2 Ειδικές. 

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για:

17.2.1 Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού και ισολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

17.2.2 Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

17.2.3 Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη, για πράξεις ή παραλείψεις έτους.

17.2.4 Την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού.

17.2.5 Την εκλογή, εποπτεία και παύση του Δ.Σ. ή μελών του, και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή μελών της.

17.2.6 Τις πειθαρχικές ποινές σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.

17.2.7 Την έγκριση, τροποποίηση και κατάργηση των Εσωτερικών Κανονισμών, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα που αφορούν αποκλειστικά την εσωτερική λειτουργία του σωματείου, εφόσον δεν έχει εξουσιοδοτήσει γι' αυτό το Δ.Σ.

17.2.8 Την αγορά, κινητών ή ακινήτων, την αποδοχή κληρονομιών ή κληροδοσιών και δωρεών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Για την εκποίηση ή αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων απαιτείται απόφαση που να έχει ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Γ.Σ. και μόνο κατ' εξαίρεση και εφόσον οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη και με την προϋπόθεση ότι τούτο ήθελε βεβαιωθεί δικαστικά μετά από υποβολή σχετικής αίτησης της διοίκησης.

17.2.9 Την τροποποίηση του Καταστατικού και την μεταβολή του σκοπού, την αποβολή μέλους ένεκα σπουδαίου λόγου.

17.2.10 Την διάλυση της Ε.Α.Μ. 


 

Άρθρο 18.  ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18.1 Συνεδριάσεις. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και σε έκτακτες.

18.1.1 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο και ειδικά μέσα στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου μετά από πρόσκληση του ΔΣ έκτακτα δε, όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει γραπτά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών. Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.

18.1.2 Η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση της Ε.Α.Μ. μπορεί να αναγραφεί ως θέμα Γενικής Συνέλευσης μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή εγγράφου αιτήσεως του 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στη γραπτή αυτή αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

18.2 Πρόσκληση.

18.2.1 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει, τον αύξοντα αριθμό της συνεδρίασης, την ιδιότητα των συγκαλούντων αυτήν, την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της "Ημερήσιας Διάταξης" της συνεδρίασης, καθώς και τα αντίστοιχα της επαναληπτικής. Εφ' όσον περιλαμβάνεται θέμα τροποποίησης του καταστατικού, η πρόσκληση πρέπει να συνοδεύεται από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

18.2.2 Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη και να αναρτάται στο γραφείο της Ε.Α.Μ. επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση. Εάν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε τακτική συνεδρίαση μέχρι και τον Φεβρουάριο, σε έκτακτη δε μέσα σε 45 μέρες από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή τη σχετική αίτηση του, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτούμενου αριθμού των μελών, μπορούν να το κάνουν δύο μέλη του Δ.Σ. ή το 1/4 (ένα τέταρτο) των ταμειακώς ενήμερων μελών, με γραπτή πρόσκλησή τους προς τα μέλη του Σωματείου.

18.2.3 Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση.

18.3. Ημερήσια διάταξη.

18.3.1 Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα θέματα που καθορίζει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή η σχετική αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, ανάλογα με την περίπτωση.

18.3.2 Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να πάρει απόφαση πάνω σε θέματα, που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη. 


 

Άρθρο 19. ΛΕΙΤΟΥΡΓlΑ ΓΕΝlΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19.1 Απαρτία.

19.1.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον τα παριστάμενα και έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη της είναι περισσότερα από το 1/2 των ταμειακά ενήμερων μελών.

19.1.2 Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της αντίστοιχης μέρας της επόμενης εβδομάδας, χωρίς να χρειάζεται νέα πρόσκληση. Θεωρείται δε ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών της.

19.1.3 Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Ε.Α.Μ. ή την μεταβολή του σκοπού της ένωσης, απαιτείται απαρτία των 3/4 των ταμειακά ενήμερων μελών.

19.1.4 Από την στιγμή που διαπιστωθεί απαρτία, η Γ.Σ. θεωρείται ότι συνεδριάζει εγκύρως, πρέπει δε να διατηρείται μέχρι και την ψηφοφορiα επί των αποφάσεων.

19.2 Εκλογή Προεδρείου.

19.2.1 Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από κάθε άλλο έργο, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της το Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και δύο Εφόρους. Η εκλογή αυτή δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που η Γ.Σ. συγκαλείται με την πρωτοβουλία της μειοψηφίας, μετά από δικαστική απόφαση.

19.2.2 Ως Πρόεδρος δεν μπορεί να επιλεγεί μέλος του υπό κρίση Δ.Σ., ή της Ε.Ε. Ως Έφοροι δεν μπορούν να επιλεγούν οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.

19.2.3 Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της Γ.Σ., διαπιστώνει την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας, τηρεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά. Οι Έφοροι εποπτεύουν τις ψηφοφορίες, τη διαλογή των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.

19.2.4 Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη Προέδρου ασκεί o Πρόεδρος του Δ.Σ.

19.2.5 Το Προεδρείο παραλαμβάνει το μητρώο των μελών, την σφραγίδα και τα αποδεικτικά των συνδρομών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή κάθε είδους ψηφοφορίας και αρχαιρεσιών.

19.3. Ψηφοφορίες.

19.3.1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ανάταση του χεριού.

19.3.2 Ειδικά, διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, για: 

α) Την εκλογή ή ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

β) Θέμα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης των πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

δ) Την έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την απαλλαγή της από κάθε ευθύνη και

ε) Για προσωπικά Θέματα.

19.3.3Κατ' εξαίρεση και εφ' όσον συμφωνούν όλα τα παριστάμενα μέλη, η ψηφοφορία για τα θέματα (γ) και (δ) μπορούν να γίνουν και με ανάταση χεριού.

19.4 Όταν οι συμμετέχοντες στην Γενική Συνέλευση καλούνται να αποφασίσουν για ένα θέμα έχουν τέσσερις επιλογές:

19.4.1 Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία υπερψηφίζοντας το θέμα.

19.4.2 Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία καταψηφίζοντας το θέμα

19.4.3 Να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία χωρίς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ούτε υπέρ ούτε κατά του θέματος (να ρίξουν δηλαδή ΛΕΥΚΟ ψηφοδέλτιο, ή να δηλώσουν ‘’Παρών’’).

19.4.4 Να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία (να απουσιάζουν ή να δηλώσουν "Δεν ψηφίζω" ή "Απών").

19.5 Πλειοψηφίες

19.5.1 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, δηλ. απαιτείται το μισό και πλέον των ψήφων από τους συνολικά καταμετρηθέντες ψήφους έγκυρους και άκυρους.

19.5.2 Κατ' εξαίρεση:

α) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής απαιτείται σχετική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.

β) Για την απόφαση της ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την τροποποίηση του Καταστατικού, ή τη διάλυση της Ε.Α.Μ. απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία.

γ) Σε κάθε περίπτωση που ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για τον σχηματισμό πλειοψηφίας δεν είναι ακέραιος, το κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται μέχρι και τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες. Σε περίπτωση, που η ισοψηφία παραμένει, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα, για την επίλυση του θέματος.

19.6 Αποτελέσματα αποφάσεων.

Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση δεσμεύουν όλα τα μέλη της Ε.Α.Μ., παρόντα ή απόντα ή διαφωνούντα. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, είναι άκυρες και ανίσχυρες.

19.7 Πρακτικά.

Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου της. Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Α.Μ.


 

Άρθρο 20.ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛlΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

20.1 Χρόνος αρχαιρεσιών

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται στην τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς να αποκλείεται η διενέργεια αρχαιρεσιών και σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

20.2. Υποβολή υποψηφιοτήτων

20.2.1 Οι υποψηφιότητες για τις εκλέξιμες θέσεις γνωστοποιούνται μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας, είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους με προφορική ή με έγγραφη αίτησή τους, είτε από τρία τουλάχιστον μέλη του Σωματείου.

20.2.2 Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση.

20.2.3 Απαγορεύεται η υποβολή υποψηφιοτήτων σε μορφή συνδυασμών.

20.2.4 Kάθε υποψήφιος, έχει δικαίωμα να παρουσιάσει στην Γ.Σ. γραπτά 

ή προφορικά, σύντομο βιογραφικό σημείωμά του.

20.2.5 Επιτρέπεται η παράλληλη υποβολή υποψηφιότητας για Μέλος του Δ.Σ. και της Ε.Ε. Σε περίπτωση όμως ταυτόχρονης επιτυχίας και στα δύο αξιώματα, ο επιτυχών πρέπει να δηλώσει την προτίμησή του. Εάν είναι απών θεωρείται ότι επιλέγει την θέση του Δ. Σ. 

20.3 Διαδικασία

20.3.1 Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. με την βοήθεια των δύο εφόρων, αναγράφει στον πίνακα τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, χωριστά για τα μέλη του Δ.Σ. και χωριστά για τα μέλη της Ε.Ε.

20.3.2 Στη συνέχεια, η εφορευτική επιτροπή σφραγίζει και διανέμει από ένα λευκό ψηφοδέλτιο σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου. Το ψηφοδέλτιο είναι κοινό και για τις αρχαιρεσίες των μελών του Δ.Σ. και των μελών της Ε.Ε.

20.3.3 Οι ψηφοφόροι αναγράφουν στο ψηφοδέλτιο τα ονόματα των υποψηφίων που προτιμούν για την κάθε θέση (με μέγιστο αριθμό ονομάτων όσες και οι προς συμπλήρωση θέσεις) και τοποθετούν το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.

20.3.4 Tο ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο αν αναγραφούν λιγότερα ή περισσότερα ονόματα. Στην δεύτερη περίπτωση λαμβάνονται υπόψη με την σειρά αναγραφής τους τα ονόματα που καλύπτουν τις προκηρυχθείσες θέσεις. Εάν δεν αναγραφεί κανένα όνομα θεωρείται ως "λευκό". Ψηφοδέλτιο στο οποίο ανεγράφη όνομα μη υποψήφιου δεν θεωρείται άκυρο, αλλά το όνομα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Κάθε άλλο αναγραφόμενο στοιχείο το καθιστά άκυρο.

20.4 Ανακήρυξη επιτυχόντων

20.4.1 Η κατάταξη και ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος επιτόπου.

20.4.2 Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι επτά κατά σειρά επιτυχίας, οι δε επόμενοι τρεις ανακηρύσσονται ως επιλαχόντες - αναπληρωματικοί.

20.4.3 Για την Ε.Ε. εκλέγονται οι πρώτοι τρεις κατά σειρά επιτυχίας οι δε επόμενοι τρεις ανακηρύσσονται ως επιλαχόντες - αναπληρωματικοί. 


 

Άρθρο 21. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

21.1 Σύνθεση - θητεία.

21.1.1 Η Ε.Α.Μ. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, και προέρχονται από τα μέλη του σωματείου .Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Όταν τα μέλη μετακινούνται για προσφορά υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

21.1.2 Ως μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν οι υποψήφιοι από τα μέλη ανεξάρτητα υπηκοότητας ιθαγένειας ή Θρησκείας, αρκεί να έχουν ελεύθερη την διαχείριση της περιουσίας τους και ελεύθερη την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

21.1.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα χωρίς περιορισμό

21.2 Συγκρότηση σε σώμα.

21.2.1 Μέσα σε οκτώ μέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίασή του με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους και εφ' όσον είναι πλήρη απαρτία συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, τον Πρόεδρό του έναν Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο εντευκτηρίου /Αεραθλητικού Κέντρου / Περιουσίας.

21.2.2 Δεν αποκλείεται τα καθήκοντα του έφορο να ανατεθούν προσωρινά σε ένα μέλος του Δ.Σ. παράλληλα με ένα άλλο αξίωμα.

21.2.3 Ακολούθως παραλαμβάνουν από το απερχόμενο Δ.Σ. την Διοίκηση της Ε.Α.Μ. και κάθε στοιχείο που ανήκει σ' αυτή.

21.3. Παραίτηση μελών.

21.3.1 Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από την Θέση του μέλους του Δ.Σ. και οποτεδήποτε, με μια απλή γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

21.3.2 Κάθε μέλος του Δ.Σ. που κατέχει ένα από τα παραπάνω αξιώματα της παρ. 2 μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα από το αξίωμα αυτό και οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο και να παραμείνει απλό μέλος του Δ.Σ.

21.4. Έκπτωση. 

Εκπίπτει από την ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ.: 

21.4.1 Όποιος παραιτηθεί ή αποβληθεί από την Ε.Α.Μ. 

21.4.2 Όποιος ανακληθεί από τη Γενική Συνέλευση.

21.4.3 Όποιος δεν συγκεντρώνει τα κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαιτούμενα για την εκλογή του προσόντα, με απόφαση του Δ.Σ. και 

21.4.4 Όποιος απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις.

21.5 Συμπλήρωση κενών θέσεων.

21.5.1 Οι τυχόν κενές θέσεις (από οποιαδήποτε αιτία) μελών του Δ.Σ. συμπληρώνονται μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες, από τους πρώτους τρεις επιλαχόντες των αρχαιρεσιών (αναπληρωματικούς) κατά σειρά επιτυχίας.

21.5.2 Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης των κενών Θέσεων, συγκαλείται Έκτακτη (ή η Τακτική ανάλογα με την χρονική περίοδο) Γενική Συνέλευση μέσα σε 30 ημέρες. Εάν τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ. δεν συγκαλέσουν εμπρόθεσμα τη Γ. Σ., μπορούν να τη συγκαλέσουν τρία τουλάχιστον μέλη του σωματείου.

21.5.3 Η Θητεία των εκλεγμένων μελών σε έκτακτη Γ.Σ. για την πλήρωση κενών θέσεων ακολουθεί την εναπομείνασα Θητεία του αρχικού Δ.Σ. 

21.6 Ανασύνθεση σε σώμα.

Σε περίπτωση των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος Άρθρου το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε νέα κατανομή των αξιωμάτων. 


  

Άρθρο 22. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

22.1 Γενικές αρμοδιότητες.

22.1.1 Το Δ.Σ. διοικεί την Ε.Α.Μ., εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικά και εξωδίκως, διαχειρίζεται γενικά τις υποθέσεις της και διαχειρίζεται και διαθέτει (υπό τους περιορισμούς του Νόμου και του Καταστατικού) την περιουσία της.

22.1.2 Αποφασίζει έγκυρα για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και για την οποία δεν υπάρχει ειδική απόφαση της Γ. Σ..

22.2. Ειδικές αρμοδιότητες.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, το Δ.Σ.:

22.2.1 Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Ε.Α.Μ. και τον ετήσιο προϋπολογισμό, εσόδων και εξόδων, τα οποία υποβάλλει στη Γ.Σ. προς έγκριση, μαζί με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τον ετήσιο ισολογισμό και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό,

22.2.2 Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου κατά την κρίση του, μέτρου για την πραγμάτωση των σκοπών της Ε.Α.Μ.,

22.2.3 Εποπτεύει την τήρηση του Καταστατικού, και των Εσωτερικών Κανονισμών και την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ. Σ.,

22.2.4 Διορίζει και παύει το διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό της Ε.Α.Μ..

22.2.5 Ασκεί την πειθαρχική εξουσία για τα μέλη, και

22.2.6 Ασκεί όλες τις άλλες, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, αρμοδιότητές του, και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. 

22.3. Ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του ή και συγκεκριμένων έργων σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ή / και σε μέλη της Ε.Α.Μ.

22.4 Ευθύνες

22.4.1 Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα συνυπεύθυνα για την εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις του Δ.Σ., που λήφθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή παρόντες διαφώνησαν, εφ' όσον στην τελευταία αυτή περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά της συνεδρίασης.

22.4.2 Μέλος που παραιτείται δεν απαλλάσσεται και από τις ευθύνες του μέχρι την ημερομηνία της παραιτήσεώς του.

22.4.3Τα αναπληρωματικά μέλη είναι υπόλογα μόνο για την θητεία τους ως μέλη στο Δ.Σ.

22.5 Απαγορεύσεις

22.5.1 Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία στην Ε.Α.Μ. με αμοιβή ή να συνάπτουν συμφωνίες που συνεπάγονται λήψη αμοιβής για προσφορά υπηρεσιών που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθεια ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το σωματείο.

22.5.2 Επιτρέπεται η καταβολή στα μέλη του Δ.Σ. οδοιπορικών εξόδων για εντεταλμένες μετακινήσεις τους.

22.5.3 Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. H παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.


 

Άρθρο 23.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛlΟΥ 

 

23.1 Συνεδριάσεις.

23.1.1 Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά τον μήνα, με πρόσκληση του Προέδρου, έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών από τα μέλη του, που Θα περιλαμβάνει τα Θέματα της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις για έκτακτη σύγκληση, του Δ.Σ. πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα τα θέματα και να αποστέλλονται τέσσερις τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη συνεδρίαση.

23.1.2 Στις συνεδριάσεις επιτρέπεται να παρίστανται και τα αναπληρωματικά μέλη χωρίς να προσμετρώνται στην απαρτία, και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

23.1.3 Μπορούν επίσης να προσκληθούν και τρίτοι ως παρατηρητές ή για να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Δ.Σ. ή μέλη παραπεμπόμενα για πειθαρχικό παράπτωμα. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα πριν κληθούν να εισέλθουν ή αφού τους ζητηθεί να αποχωρήσουν.

23.2 Απαρτία.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον παρίστανται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του απαραίτητα δε ένας από τους: "Πρόεδρο", "Αντιπρόεδρο", "Γενικό Γραμματέα". Στο Δ.Σ. δεν ισχύει η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση.

23.3 Αποφάσεις

23.3.1 Οι δυνατότητες των μελών του Δ.Σ. να ψηφίσουν για ένα θέμα είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο 19, παρ 4

23.3.2 Για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία, εκτός αν ορίζεται αλλιώς σε άλλο άρθρο του παρόντος καταστατικού.

23.3.3 Σε προσωπικά Θέματα ή σε περίπτωση που ζητηθεί από ένα μέλος, η ψηφοφορία γίνεται μυστική.

23.3.4 Σε περίπτωση ισοψηφίας, επί φανερής ψηφοφορίας, υπερισχύει η γνώμη που απέσπασε την ψήφο του Προεδρεύοντος.

23.4 Πρακτικά

23.4.1 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα. Αν απουσιάζει ο Γεν. Γραμματέας τα παρόντα μέλη ορίζουν να κάνει χρέη "πρακτικογράφου" ένα από αυτά.

23.4.2 Σε περίπτωση που μέλος διαφωνεί με την αναγραφή των πρακτικών μπορεί να σημειώσει δiπλα στην υπογραφή του.

23.4.3 Επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή o Γενικός Γραμματέας.


 

Άρθρο 24. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

24.1 Αρμοδιότητες του προέδρου είναι να:

24.1.1 εκπροσωπεί την Ε.Α.Μ. ενώπιον κάθε Δικαστικής η άλλης Διοικητικής Αρχής, όπως και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

24.1.2 συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θέτει τα Θέματα σε ψηφοφορία και υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

24.1.3 υπογράφει μαζί με τον Γ.Γ. τα εξερχόμενα έγγραφα της Ε.Α.Μ.

24.1.4 υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές ανάληψης των κατατεθειμένων στις Τράπεζες χρημάτων της Ε.Α.Μ., και

24.1.5 εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει, μαζί με τον Ταμία συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές και λοιπά χρεόγραφα.

24.2 Αναπλήρωση. 

Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή θανάτου, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν το πρεσβύτερο μέλος του Δ.Σ. 


 

Άρθρο 25. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Γ.Γ.)

25.1 Αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα (Γ.Γ.) είναι να:

25.1.1 παρακολουθεί και ελέγχει τις Υπηρεσίες της Ε.Α.Μ., τις οποίες κατευθύνει με την βοήθεια του διοικητικού - υπαλληλικού - προσωπικού.

25.1.2 επιμελείται την εφαρμογή του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών.

25.1.3 επιμελείται την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. των βιβλίων της Ε.Α.Μ. και του αρχείου (εκτός των λογιστικών και ταμειακών βιβλiων).

25.1.4 επιμελείται την φύλαξη της σφραγίδας της Ε.Α.Μ. και

25.1.5 επιμελείται την διεξαγωγή της αλληλογραφίας την οποία και υπογράφει και αρχειοθετεί

25.2 Αναπλήρωση. 

Τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή Θανάτου, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγεται από αυτό. 


 

Άρθρο 26. ΤΑΜΙΑΣ 

26.1. Αρμοδιότητες του ταμία είναι να:

26.1.1 έχει την ευθύνη διαφύλαξης της "ρευστής" περιουσίας της Ε.Α.Μ.

26.1.2 τελεί τον ετήσιο προϋπολογισμό και διαχειρίζεται με προσωπική ευθύνη του το Ταμείο της Ε.Α.Μ.

26.1.3 εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και από Δημόσια, Δημοτικά ή Κοινοτικά Ταμεία, Τράπεζες, Οργανισμούς κ.λ.π., εκδίδοντας και τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.

26.1.4 αναλαμβάνει τα κατατεθειμένα στις Τράπεζες χρήματα της Ε.Α.Μ., υπογράφοντας τα σχετικά αποδεικτικά ανάληψης.

26.1.5 προβαίνει σε πληρωμές με βάση τις αποφάσεις τους Δ.Σ.

26.1.6 συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τους πιστωτικούς τίτλους.

26.1.7 μεριμνά για την κατάθεση των χρημάτων της Ε.Α.Μ. στις Τράπεζες, τα οποία δεν είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των καθημερινών συναλλαγών και κάθε ταμειακού υπολοίπου πέρα από το οριζόμενο κάθε φορά από το Δ.Σ. όριο.

26.1.8 επιμελείται την τήρηση των λογιστικών και ταμειακών βιβλίων της Ε.Α.Μ. και,

26.1.9 υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, τις μηνιαίες εκθέσεις για την χρηματική κατάσταση του Ταμείου και τα σχέδια του ετήσιου προϋπολογισμού, του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού και της φορολογικής δήλωσης της Ε.Α.Μ..

26.2 Αναπλήρωση.

Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή Θανάτου, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγεται από αυτό. 


 

Άρθρο 27.ΕΦΟΡΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΕΡΑΘΛΗΤlΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

27.1 Καθήκοντα του έφορου είναι να :

27.1.1 επιμελείται της κανονικής λειτουργίας του εντευκτηρίου σύμφωνα με τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς

27.1.2 επιμελείται της κανονικής λειτουργίας του αεραθλητικού κέντρου (μοντελοδρομίου) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς.

27.1.3 να τηρεί βιβλίο για τα κατασκευαστικά υλικά, εργαλεία, προγράμματα και γενικά   την ακίνητη περιουσία της Ε.Α.Μ.

27.2 Αναπλήρωση. 

Τον έφορο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, όπως και μέχρι την ανασύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση αποχωρήσεως ή Θανάτου, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγεται από αυτό. 


 

Άρθρο 28.ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (Ε.Ε.) 

28.1 Σύνθεση. 

28.1.1 Η Εξελεγκτική επιτροπή της Ε.Α.Μ. είναι τριμελής. Το πλειοψηφίσαν μέλος της την συγκαλεί σε πρώτη συνεδρίαση, οπότε εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ

28.2 Εκλογή.

28.2.1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα κατά την οποία διενεργείται η εκλογή του Δ.Σ., και η Θητεία της είναι ίδια με αυτή του Δ.Σ.

28.2.2 Μαζί με τα τρία τακτικά μέλη της Ε.Ε. η Γενική Συνέλευση εκλέγει και τρία αναπληρωματικά, καθένα από τα οποία, κατά σειρά αριθμού ψήφων, αναπληρώνει οποιοδήποτε τακτικό μέλος της σε περίπτωση θανάτου, απουσίας ή κωλύματος.

28.3 Αρμοδιότητες.

28.3.1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ε.Α.Μ. δηλαδή τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες κ.λ.π. ιδίως δε αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

28.3.2 Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα για την άσκηση των καθηκόντων της να λαμβάνει γνώση όλων των περί της οικονομικής κατάστασης της Ε.Α.Μ. στοιχείων, των πρακτικών και των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, της αλληλογραφίας, του αρχείου γενικά και του υπολοίπου του ταμείου. Το Δ.Σ. οφείλει να θέτει στην διάθεση της Ε. Ε. τα στοιχεία αυτά μέσα σε τρεις μέρες από ημέρα αναζήτησης αυτών των στοιχείων.

28.4 Έκθεση.

28.4.1 Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση περί της οικονομικής διαχείρισης της Ε.Α.Μ., κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα περί του ετήσιου ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Δ.Σ., χωρίς την έκθεση αυτή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

28.4.2 Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κοινοποιήσει έκθεσή της απ' ευθείας στα μέλη, οποτεδήποτε θεωρεί ότι διακινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα της Ε.Α.Μ. 


 

Άρθρο 29. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

29.1. Έγκριση, Τροποποίηση, Κατάργηση.

29.1.1 Θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία της Ε.Α.Μ., ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται και τροποποιούνται ή καταργούνται από την Γενική Συνέλευση, μόνο εφ' όσον αυτό απαιτείται από τον Νόμο.

29.1.2 Κατά τα λοιπά, οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Καταστατικού και γενικότερα οι λεπτομέρειες οργάνωσης λειτουργίας της Ε.Α.Μ. και των δράσεών της συμπεριλαμβανομένων και των κανονισμών ασφαλείας των πτήσεων, ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς που εγκρίνονται και τροποποιούνται ή καταργούνται από το Δ.Σ. 


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
Άρθρο 30. ΠΟΡΟΙ 

30.1 Πόροι της Ε.Α.Μ. είναι:

30.1.1 Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.

30.1.2 Οι οικειοθελείς, και οι τακτικές / έκτακτες εισφορές των μελών.

30.1.3 Εισπράξεις από εορτές, εκθέσεις και από πωλήσεις εκδόσεων (περιοδικών, βιβλίων, κατασκευαστικών σχεδίων και εν γένει εντύπων) και άλλων επικοινωνιακών μέσων (ταινιών βίντεο κ.λ.π.).

30.1.4 Δωρεές και κληροδοσίες εν ζωή ή αιτία Θανάτου.

30.1.5 Ετήσιες συνδρομές ή οποιασδήποτε φύσεως καταβολές και επιχορηγήσεις από Υπουργεία, οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Αεροπορικές Ενώσεις και Σωματεία, την ΕΛ.Α.Ο., την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κ.λ.π.


 

Άρθρο 31. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

31.1 Οικονομικό έτος της Ε.Α.Μ. είναι το ημερολογιακό έτος. 


 

Άρθρο 32. ΒΙΒΛΙΑ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

32.1. Η Ε.Α.Μ. τηρεί τα εξής βιβλία:

32.1.1 Βιβλίο Μητρώου Μελών

32.1.2 Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας

32.1.3 Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ

32.1.4 Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

32.1.5 Ταμείου (εσόδων - εξόδων)

32.1.6 Απογραφών και Διαχειρίσεως Περιουσίας( Περιουσιακών στοιχείων ).

32.2 Τα βιβλία πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο

32.3 Λογαριασμοί τραπεζών 

Το Δ.Σ. ορίζει κάθε φορά την Τράπεζα ή τις Τράπεζες, στις οποίες η Ε.Α.Μ. τηρεί λογαριασμό ή λογαριασμούς. 


 

Άρθρο 33. ΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KAΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

33.1 Κτήση. 

Για να αποκτήσει η Ε.Α.Μ. από επαχθή αιτία ακίνητα ή κινητά, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κληροδοσίες και κληρονομιές προς την Ε.Α.Μ. γίνονται δεκτές πάντοτε έπ' ωφελεία απογραφής. Για αποδοχή από την Ε.Α.Μ. κληροδοσίας ή δωρεάς υπό τρόπο, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Απαγορεύεται η αποδοχή ανώνυμων δωρεών.

33.2 Διαχείριση. 

Απαγορεύεται εκμετάλλευση της περιουσίας της Ε.Α.Μ. που συνεπάγεται την ανάμιξή της σε κερδοσκοπική επιχείρηση. Κληροδοσίες και δωρεές για ορισμένο σκοπό, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό της Ε.Α.Μ., τα τυχόν δε έσοδα απ' αυτές διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή.

33.3 Διάθεση. 

Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας της Ε.Α.Μ. για σκοπούς διάφορους από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό.

33.4 Διαθέσιμο Ταμείου.

Χρήματα της Ε.Α.Μ. που υπερβαίνουν το ποσό που ορίζει το Δ.Σ. κατατίθενται στις οριζόμενες από το Δ.Σ. αναγνωρισμένες Τράπεζες, ή επενδύονται σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου ή σε ομόλογα του Δημοσίου ή ανεγνωρισμένων Τραπεζών. Τα χρεόγραφα κατατίθενται για φύλαξη σε ανεγνωρισμένη Τράπεζα.


  

 Άρθρο 34. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

34.1 Εκκαθάριση.

Όταν διαλυθεί η Ε.Α.Μ. τίθεται υπό εκκαθάριση και θεωρείται ότι υπάρχει μόνο γι' αυτόν τον σκοπό. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, κάθε έγγραφο της Ε.Α.Μ. αναφέρει υποχρεωτικά ότι τελεί υπό εκκαθάριση.

34.2 Εκκαθαριστές. 

Μετά την απόφαση της Γ.Σ. για την διάλυση της Ε.Α.Μ., εκλέγει τρεις εκκαθαριστές, οι οποίοι, αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία, προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας της Ε.Α.Μ., σύμφωνα με το Νόμο.

34.3 Περιουσία μετά την εκκαθάριση. Μετά την εκκαθάριση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία,. περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. 


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
Άρθρο 35. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Ε.Α.Μ. 

35.1 Η Ε.Α.Μ. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αμέλεια από τα μέλη του Δ.Σ. ή από πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της ή από τα μέλη της κατά τις διενεργούμενες πτήσεις των αεραθλητικών μέσων για άσκηση, προπόνηση, ή συμμετοχή σε οργανωμένες επιδείξεις ή αγώνες.


 

Άρθρο 36. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

36.1 Η Ε.Α.Μ. υπάγεται στη δύναμη των σωματείων της ΕΛ.Α.Ο. την οποία αναγνωρίζει και ως εκπρόσωπο της FAI για την Ελλάδα.

36.2 Η Ε.Α.Μ. είναι δυνατόν να υπαχθεί, με απόφαση της Γ.Σ. της:

36.2.1 Στον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εφ'όσον οι νόμοι ή οι διατάξεις αναφέρουν οτιδήποτε σχετικό, ή  και

36.2.2 Σε οποιοδήποτε φορέα που υφίσταται ή ήθελε δημιουργηθεί με σκοπό την προαγωγή του αεραθλητισμού.


 

Άρθρο 37. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑ.

37.1 Το σήμα της Ε.Α.Μ. είναι κυκλικό. Στην περίμετρο του κύκλου φέρει την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ" και το έτος ίδρυσης 2007 ενώ στο μέσο του κύκλου υπάρχει σχηματική παράσταση αερομοντελισμού.

37.2 Η σφραγίδα της Ε.Α.Μ. είναι όμοια με το σήμα της και αναγράφει την ονομασία του σωματείου


 

Άρθρο 38. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Για την σωστή ερμηνεία του παρόντος καταστατικού δίδονται οι παρακάτω ερμηνείες στις συντετμημένες γραφές και λοιπές λέξεις:

38.1 Ε.Α.Μ. : Ένωση Αερομοντελιστών Μουδανιών

38.2 ΕΛ.Α.Ο. : Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

38.3 Δ.Σ. : Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Μ.

38.4 Γ.Σ. : Γενική Συνέλευση της Ε.Α.Μ.

38.5 Ε.Ε. : Εξελεγκτική Επιτροπή της Ε.Α.Μ.

38.6 Αεραθλητικό Μέσο : Οτιδήποτε αναφέρεται ή περιγράφεται στους κανονισμούς ή περιγραφές της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας.

38.7 Αεραθλητικό Κέντρο : Ειδικός χώρος εξάσκησης αεραθλημάτων (μοντελοδρόμιο).

38.8 FAI = Federation Aeronatique Internationale ή Διεθνής Αεροναυτική Ομοσπονδία.


 

Άρθρο 39. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

39.1 Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό και δεν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών σχετικών Νόμων περί Σωματείων, καθώς επίσης και οι διατάξεις του αθλητικού νόμου 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.

 

Το παρόν Καταστατικό περιέχει 39 άρθρα. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε από την πενταμελή ιδρυτική επιτροπή που συνεκλήθη για τον σκοπό αυτό και γνωστοποιήθηκε σε κάθε ιδρυτικό μέλος χωριστά. Έτσι θα ισχύσει, από την στιγμή της εγγραφής του στα αρμοδίως τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Πολυγύρου. 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΟνοματεπώνυμοΙδιότητα
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΑΜΙΑΣ
ΦΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ

 

Ν. Μουδανιά 27 Φεβρουαρίου 2007

 

Ακολουθεί :1. πρωτότυπη κατάσταση 25 ιδρυτικών μελών με την υπογραφή εκάστου